Posts Tagged ‘Hachimangu’

The Omikoshi

Sunday, September 27th, 2009
 The Omikoshi

From Shimokita Matsuri, Daigo at Hachimangu 2009.